Deklaracja dostępności

Strona główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony internetowej zsz.jastrzebie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
serwisu internetowego zsz.jastrzebie.pl (https://zsz.jastrzebie.pl.pll) 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29 

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-03-29. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Do obsługi strony używane są
standardowe skróty klawiaturowe. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W prawym górnym rogu znajduje się
aplet z Menu dostępności – wywoływany za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U pozwalający na dobranie dogodnego
kontrastu, podświetlenia linków, zmiany rozmiaru tekstu, jego odstępów, zmiany czcionki dla osób z dysleksją,
zmianę kolorystyki na odcienie szarości, możliwość wyboru koloru i odwrócenia kolorów. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o
kontakt poprzez pocztę elektronicznej poczta@zsz.jastrzebie.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 324762071. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej
informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji,
można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich
(https://www.rpo.gov.pl/contentljak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich). 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

Do trzykondygnacyjnego budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. 11 Listopada oraz 2 wejścia od strony parkingów (z prawej i lewej strony budynku szkoły) i 1 wejście od strony boiska szkolnego.

Podjazd dla wózków znajduje się z lewej strony budynku przy parkingu głównym.

Osoby wchodzące wejściem głównym znajdują się na parterze budynku. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku brak windy.
Szkoła nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Szkoła posiada 2 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.