Ochrona Danych Osobowych

Strona główna Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W   Zespole Szkół Zawodowych (dalej zwanym: administratorem)  na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany  inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko  IOD:  Bernadeta Donder

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: 

Zespół Szkół Zawodowych,   ul. 11 Listopada 45, 44-330  Jastrzębie- Zdrój

lub elektronicznie na adres  e-mail:  iodpusz@wp.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących mu na mocy RODO(*).                                                                                 

Inspektor ochrony danych   jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności w zakresie wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*)  oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;             

b) monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii  Europejskiej lub państw członkowskich  o ochronie danych oraz polityki administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;                                                                                                                                                   c) udzielanie na żądanie zaleceń w zakresie oceny skutków ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);                                                                                                                            

d) współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu  Ochrony Danych Osobowych;                                                                                                                                                          

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych  z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”)  informujemy, że:                                                                                                

1.Administratorem danych jest:                                                                   

Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11  Listopada  45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój               

telefon: 324762071,   adres e-mail: poczta@zsz.jastrzebie.pl                                                                                                                                                                 

2.Korespondencyjne  dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych,                                  

Zespół Szkół Zawodowych, ul. 11  Listopada  45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój                                                                                                        

3.Dane osobowe przetwarzamy w celu:                                                                                                                                              

– realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c) RODO) wynikającego w szczególności z:                                                                       

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),                                                                                

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),                                                                       

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),                                                                               

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159),                                     

Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203,ze zm.)                                                                                                                                                                                                  

– a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.Dane osobowe udostępniamy  organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom  wyłącznie  w celu realizacji zadań statutowych jednostki .

5.Dane osobowe  są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa  lub przez czas określony  w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu cofnięcia zgody.      

6.W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą, posiada:                                                                                                                                                  

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,                                                                                          

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                       

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,                                                                                          – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO.

8.Osobie, której dane dotyczą , nie przysługuje :                                                                                                                                       

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                             

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                              

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

9.Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania

Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych

Regulamin monitoringu wizyjnego

Bezpieczna nauka z komputerem i w internecie